องค์ประกอบที่ 8 การออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ

องค์ประกอบที่ 8  การออกกำลังกาย  กีฬา  และนันทนาการ หมายถึง  การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและ บุคลากรในโรงเรียนมีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยการจัดสถานที่  อุปกรณ์  และกิจกรรมการออกกำลังกาย  กีฬา  และนันทนาการ  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาใช้สถานที่และอุปกรณ์หรือเข้าร่วม กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1)  เพื่อให้มีสถานที่  อุปกรณ์  รวมทั้งกิจกรรมออกกำลังกาย  กีฬา  และนันทนาการอย่างเหมาะสม
2)  เพื่อส่งเสริมให้เกิดชมรม  ชุมนุม/กลุ่มออกกำลังกาย  กีฬา  และนันทนาการขึ้นในโรงเรียน
3)  เพื่อดำเนินการให้นักเรียนทุกคนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
การดำเนินงานในองค์ประกอบนี้  ประกอบด้วยแนวทางหลัก  2  ส่วน คือ
1)  การจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ สำหรับนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  โดยใช้ กิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการเป็นตัวนำ
2)  การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s