องค์ประกอบที่ 7 โภชนาการและอาหารปลอดภัย

องค์ประกอบที่ 7  โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย หมายถึง  การส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโตสมวัย  โดยจัดให้มีอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ  สะอาด  ปลอดภัย
ให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
วัตถุประสงค์
1)  เพื่อให้มีการเฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการ เช่น โรคขาดโปรตีน และพลังงาน  โรคอ้วน  โรคขาดสารไอโอดีน  โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
2)  เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  และมีความปลอดภัยในการบริโภค
3)  เพื่อให้มีสถานที่รับประทานอาหาร ปรุงอาหาร และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
องค์ประกอบนี้ประกอบด้วยการดำเนินงานที่สำคัญ  2  เรื่อง ได้แก่
1)  โภชนาการในโรงเรียน
2)  การสุขาภิบาลอาหาร  ซึ่งการสุขาภิบาลอาหารสามารถดำเนินการให้
ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยของอาหารได้ด้วย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s