องค์ประกอบที่ 6 สุขศึกษาในโรงเรียน

องค์ประกอบที่ 6  สุขศึกษาในโรงเรียน หมายถึง  การที่โรงเรียนจัดกิจกรรมสุขศึกษาทั้งในหลักสูตรการศึกษาและผ่านทางกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน  เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  และมีการฝึกปฏิบัติที่นำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพ ดี
วัตถุประสงค์
1)  เพื่อให้เด็กวัยเรียนและเยาวชนมีทักษะสุขภาพ (Health  Skills)  และทักษะชีวิต (Life  Skills)
2)  เพื่อให้เด็กวัยเรียนและเยาวชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมติดตัวไปสู่วัยผู้ใหญ่
แนว ทางการดำเนินงานในองค์ประกอบนี้มี  2  ส่วน คือ  การให้ความรู้และสร้างเสริมเจตคติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  และการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะที่จำเป็น  ซึ่งสอดคล้องกับสุขบัญญัติ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s