องค์ประกอบที่ 3 โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน

องค์ประกอบที่ 3  โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน หมายถึง
โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง และสมาชิกของชุมชน
วัตถุ ประสงค์เพื่อให้โรงเรียนได้มีการดำเนินโครงการ  หรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับภาคี ต่าง ๆ ในชุมชน  ตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์สภาพและสาเหตุของปัญหา
ร่วมวางแผนในการดำเนินงาน  ร่วมดำเนินงาน  ร่วมตรวจสอบทบทวน ร่วมแก้ไข  พัฒนาและปรับปรุง
การดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  อาจแบ่งการดำเนิน
งานได้เป็น 3 ประเภท  คือ  ประเภทแรก โครงการ/กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร/ผู้เกี่ยว ข้องภายในโรงเรียนเอง  ประเภทที่สอง  โครงการ/กิจกรรมที่สามารถบูรณาการ   เข้าไปในหลักสูตรหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และประเภทที่สาม  คือ โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนต้องดำเนินการร่วมกับชุมชน การ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมด้านสุขภาพของโรงเรียนก็ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนรับรู้กับสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่และเป็นการปรับ เปลี่ยนแนวความคิดให้สมาชิกของชุมชนเห็นว่าสุขภาพเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ ต้องดูแลเอาใจใส่ ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น  และการดำเนินงานจะสำเร็จได้ต้องทำ
ทั้งที่โรงเรียน  ในครอบครัวและชุมชน โครงการของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจึงควรมีคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  องค์กรในชุมชนร่วมกันดำเนินการดังนี้
1)  ร่วมวิเคราะห์สภาพและสาเหตุของปัญหา
โดย ศึกษาในรายละเอียดว่าโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการนั้นมีสภาพและสาเหตุของ ปัญหาเป็นเช่นไร  ทั้งนี้อาจต้องสำรวจข้อมูล  สารสนเทศ  หรือปัจจัยพื้นฐานของ
โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานในการวิเคราะห์  เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพและสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง
2)  ร่วมวางแผน
โรงเรียน ควรกระตุ้น  จูงใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดเป้าหมายสูงสุดที่ ต้องการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ      กิจกรรมที่พึงกระทำ  บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ
3)  ร่วมดำเนินการ
โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในแผน  พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการให้ชุมชนได้รับทราบ
4)  ร่วมตรวจสอบ  ทบทวน  พัฒนาและปรับปรุง
โดยประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  อาจประเมินผลโดยการจัดเสวนา
ประชาคมหมู่บ้าน สัมภาษณ์  หรือสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนและชุมชนเพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาเป็น แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกลวิธีการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการที่นักเรียน  ครู  บุคลากรในโรงเรียน  และชุมชน  มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  เกิดความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้การทำงานต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ จะช่วยสร้างความรู้สึกพึงพอใจให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s